REGULAMIN

 1. Usługodawcą i sprzedawcą jest Bożena Pustoła prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Poradnia Małżeńska i Rodzinna „Ja i Ty”. Szkoła dla rodziców i wychowawców. Szkolenia Bożena Pustoła zwana dalej Poradnią funkcjonuje od dnia 1.01.2018r. NIP: 5262193304. REGON: 141211839. Dane adresowe: 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 32/44/98.
 2. Działalność Poradni została zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej – organ prowadzący rejestr Minister Rozwoju.
 3. Dane kontaktowe e-mail: kontakt@mediacjepojednawcze.pl, tel. 691737052
 4. DEFINICJE:
  1. Klient – oznacza osobę fizyczną, która spełnia wymagania opisane w Regulaminie i chce skorzystać z Usługi.
  2. Konsument – oznacza Klienta, który jest osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.      
  3. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.
  4. Usługa – oznacza usługę: poradnictwa życia małżeńskiego i rodzinnego, mediacji pojednawczych w małżeństwie i rodzinie, pracy indywidualnej, warsztatów, superwizji, szkoły dla rodziców i wychowawców, indywidualnych porad i kursów NPR wg metody prof. dr J. Rotzera oraz porad dotyczących życia duchowego w duchu nauki Kościoła Katolickiego.
  5. Umowa – oznacza umowę o świadczenie usług.
  6. Usługodawca – Bożena Pustoła prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Poradnia Małżeńska i Rodzinna „Ja i Ty”. Szkoła dla rodziców i wychowawców. Szkolenia Bożena Pustoła zwana dalej Poradnią, NIP: 5262193304. Dane adresowe: 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 32/44/98. Adres kontaktowy e-mail: kontakt@mediacjepojednawcze.pl, tel.: 691737052.
 5. Miejscem wykonywania usług stacjonarnie są pomieszczenia Specjalistycznego Gabinetu Lekarskiego Pro Familia 2000, Pasaż Ursynowski 1, 02-784 Warszawa.
 6. Za zarządzanie i działalność Poradni odpowiedzialna jest Bożena Pustoła legitymująca się posiadaniem odpowiednich kwalifikacji, które widoczne są na stronie https://mediacjepojednawcze.pl/o-mnie/.
 7. Celem działania Poradni jest prowadzenie specjalistycznej działalności w zakresie prowadzenia: poradnictwa życia małżeńskiego i rodzinnego, mediacji pojednawczych w małżeństwie i rodzinie, pracy indywidualnej, warsztatów, superwizji, szkoły dla rodziców i wychowawców, indywidualnych porad i kursów NPR wg metody prof. dr J. Rotzera oraz porad dotyczących życia duchowego w duchu nauki Kościoła Katolickiego.
 8. Poradnia ma charakter świadczenia pomocy doraźnej, konsultacji lub systematycznej pracy małżeńskiej i rodzinnej, która niesie pomoc człowiekowi. Z uwagi na zasadę poufności nie prowadzi się dokumentacji udzielanej pomocy, a jedynie prowadzi się zapis ważniejszych informacji o problemie na potrzeby osoby prowadzącej.
 9. Nie prowadzi się rejestru danych osobowych a jedynie dane potrzebne do kontaktu, umawiania spotkań i wypisywania rachunków i faktur. Faktury wystawiane są na życzenie klienta.
 10. Poradnia nie wydaje zaświadczeń.
 11. Cennik Usług dostępny jest w m.in. na stronie https://mediacjepojednawcze.pl. Ceny na stronie są podane w polskich złotych.
 12. Organizacja pracy Poradni: Na wizyty można umawiać się od poniedziałku do piątku, po uzgodnieniu dogodnych godzin dla stron. W wyjątkowych sytuacjach umawiane są wizyty w soboty.
 13. Aby umówić się na wizytę w Poradni lub zarezerwować miejsce należy skontaktować się z Usługodawcą telefonicznie, mailowo, sms-em lub przez: formularz kontaktowy na stronie https://mediacjepojednawcze.pl/kontakt/. Najlepiej od razu podać preferowaną datę, godzinę, formę spotkania itp.
 14. Przed spotkaniem należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i Polityką prywatności.
 15. W przypadku wizyty w gabinecie należy przed spotkaniem wypełnić ankietę bezpieczeństwa.
 16. Klient ma obowiązek zapłaty za Usługę, która została wykonana.
 17. W dniu Usługi realizowanej stacjonarnie płatność gotówką. Usługa wykonana w formie video, telefonicznej lub mailowej – płatność przelewem.
 18. Umowa jest uznana za wykonaną w momencie skończenia wykonywania Usługi i płatności za Usługę.
 19. Klient ma obowiązek pojawić się na umówioną wizytę punktualnie. W sytuacji dużego spóźnienia się Klienta na wizytę, z przyczyn zależnych od Klienta Usługodawca nie może zagwarantować wykonania pełnej usługi w omówionym czasie, z uwagi na kolejne rezerwacje. W przypadku spóźnienia Klienta Usługodawca zastrzega sobie prawo skrócenia czasu trwania Usługi. Za skróconą Usługę spowodowaną spóźnieniem obowiązuje pełna odpłatność.
 20. Wizytę można odwołać telefonicznie, mailowo lub wysyłając SMS z imieniem, nazwiskiem, datą i godziną wizyty – min. 1 dzień wcześniej.
 21. Wszelkie treści i materiały elektroniczne oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Usługodawcy. Klient w ramach Umowy upoważniony jest do korzystania z treści jedynie na własne potrzeby w celu osobistego użytku, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: w zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową, wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf., doc., docx., modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym. Zakazane jest, zarówno co do całości treści, jak i jego części: udostępniania i prezentowanie treści osobom trzecim, publikowania ich niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach, kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.
 22. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Klienta Umowy.
 23. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 24. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.
 25. Zasady dotyczące ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.
 26. Niniejszy Regulamin zaktualizowano w dniu 10.09.2020r. i zastępuje Regulamin z dnia 1.01.2018r.